πŸ”€ autogenerated_graphs

Collection's techniques.

The autogenerated_graphs relationship returns a list of graphs autogenerated with the indicators of compromise included in the Collection.

The relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Graph objects.

{
 "data": [
  <GRAPH_OBJECT>,
  <GRAPH_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": <string>,
  "self": <string>
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": <string>
 }
}
{
 "meta": {
  "count": 1
 },
 "data": [
  {
  "attributes": {
   "comments_count": 0,
   "creation_date": 1599060646,
   "graph_data": {
    "description": "test",
    "version": "5.0.0"
   },
   "last_modified_date": 1599117623,
   "links": [
    {
     "connection_type": "last_serving_ip_address",
     "source": "ecd87dff4decb36ebf35cf2d327cce62fe1e5666d694c4b0f11ff67d540ff4dc",
     "target": "relationships_last_serving_ip_address_ecd87dff4decb36ebf35cf2d327cce62fe1e5666d694c4b0f11ff67d540ff4dc"
    },
    {
     "connection_type": "last_serving_ip_address",
     "source": "relationships_last_serving_ip_address_e743cffce9efddfb4f1d7e7dc3c10c6d562e61b5f65e6dd3fd4f28b604fcc2f6",
     "target": "138.133.35.39"
    },
    {
     "connection_type": "contacted_ips",
     "source": "e743cffce9efddfb4f1d7e7dc3c10c6d562e61b5f65e6dd3fd4f28b604fcc2f6",
     "target": "relationships_contacted_ips_e743cffce9efddfb4f1d7e7dc3c10c6d562e61b5f65e6dd3fd4f28b604fcc2f6"
    },
    {
     "connection_type": "contacted_ips",
     "source": "relationships_contacted_ips_e743cffce9efddfb4f1d7e7dc3c10c6d562e61b5f65e6dd3fd4f28b604fcc2f6",
     "target": "138.133.35.39"
    },
    {
     "connection_type": "commonality",
     "source": "relationships_commonality_106438826",
     "target": "f053cb783411211b54e2837ec01e0998e3d9bc042f599d95f7f2cb4ba348305d"
    },
    {
     "connection_type": "hunting",
     "source": "relationships_hunting_6534979578789888",
     "target": "5a041d8d72fc12d21e09fd781831ff8279199025c3b3da4b13ec24d20200340f"
    }
   ],
   "nodes": [
    {
     "entity_attributes": {
      "has_detections": true
     },
     "entity_id": "e743cffce9efddfb4f1d7e7dc3c10c6d562e61b5f65e6dd3fd4f28b604fcc2f6",
     "index": 0,
     "text": "",
     "type": "url",
     "x": 0,
     "y": 0
    },
    {
     "entity_attributes": {},
     "entity_id": "relationships_last_serving_ip_address_e743cffce9efddfb4f1d7e7dc3c10c6d562e61b5f65e6dd3fd4f28b604fcc2f6",
     "index": 1,
     "text": "",
     "type": "relationship",
     "x": -27.425258029385414,
     "y": -19.198748008541706
    },
    {
     "entity_attributes": {
      "country": "OM",
      "has_detections": true
     },
     "entity_id": "138.133.35.39",
     "fx": -60.42155469411466,
     "fy": -1.7339803589372877,
     "index": 2,
     "text": "",
     "type": "ip_address",
     "x": -60.42155469411466,
     "y": -1.7339803589372877
    },
    {
     "entity_attributes": {
      "has_detections": false,
      "type_tag": "text"
     },
     "entity_id": "733314c4b079b42174c6b55fb89755faca798378ab999ea240b3f14b0d24a90f",
     "index": 6,
     "text": "",
     "type": "file",
     "x": 27.265746471390678,
     "y": -9.726931961146573
    },
    {
     "entity_attributes": {
      "has_detections": false
     },
     "entity_id": "www.blablabla.com",
     "index": 88,
     "text": "",
     "type": "domain",
     "x": -234.75082645175817,
     "y": 8.15972244734705
    },
    {
     "entity_attributes": {
      "intelligence_query": "entity: url path: blablabla",
      "relationship_type": "intelligence"
     },
     "entity_id": "intelligence_-1173580683",
     "index": 154,
     "text": "VTI: entity: url path: blablabla",
     "type": "relationship",
     "x": -27.95565446983731,
     "y": -64.23455937679253
    },
    {
     "entity_attributes": {
      "commonalities": [
       {
        "commonality": "path",
        "value": "/"
       }
      ],
      "relationship_type": "commonality"
     },
     "entity_id": "relationships_commonality_106438826",
     "fx": -107.49097518267031,
     "fy": 198.2339878510857,
     "index": 160,
     "text": "path: /",
     "type": "relationship",
     "x": -107.49097518267031,
     "y": 198.2339878510857
    },
    {
     "entity_attributes": {
      "relationship_type": "hunting",
      "ruleset_id": "6533973538739388"
     },
     "entity_id": "relationships_hunting_6533973538739388",
     "index": 161,
     "text": "",
     "type": "relationship",
     "x": -130.72553403592232,
     "y": 346.7297024640031
    }
   ],
   "private": true,
   "views_count": 2
  },
  "id": "g0538d03053194c338643183e315b134ec3463a392330430938033934f3be3f37",
  "links": {
   "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/graphs/g0538d03053194c338643183e315b134ec3463a392330430938033934f3be3f37"
  },
  "type": "graph"
 }],
 "links": {
		"self":"https://www.virustotal.com/ui/collections/malpedia_win_emotet/autogenerated_graphs"
	}
}