πŸ”€πŸ”’ embedded_js_files

Found javascript scripts in the URL's HTML response

The embedded_js_files relationship returns a list of all found JS scripts in the URL's HTML response. This relationship is only available for premium users.

The relationship can be retrieved by using the relationships API endpoint. The response contains a list of File objects. The relationship contains the same context attributes as described in πŸ”€πŸ”’ urls_for_embedded_js

{
 "data": [
  {
  	"attributes": <FILE_OBJ>,
   "context_attributes": {
    "url": "<string>",
    "timestamp": <int:timestamp>,
    "embedded": <bool>,
    "download_url": "<string>",
    "filename": "<string>"
   }
  }
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
 "data": [
  {
   "attributes": {
    "downloadable": true,
    "exiftool": {
     "FileType": "TXT",
     "FileTypeExtension": "txt",
     "LineCount": "5",
     "MIMEEncoding": "us-ascii",
     "MIMEType": "text/plain",
     "Newlines": "Unix LF",
     "WordCount": "1154"
    },
    "first_submission_date": 1606336764,
    "javascript_info": {
     "tags": [
      "substr",
      "unescape",
      "location",
      "replace"
     ]
    },
    "last_analysis_date": 1606336764,
    "last_analysis_results": {
     "ALYac": {
      "category": "undetected",
      "engine_name": "ALYac",
      "engine_update": "20201125",
      "engine_version": "1.1.1.5",
      "method": "blacklist",
      "result": null
     },
     "APEX": {
      "category": "type-unsupported",
      "engine_name": "APEX",
      "engine_update": "20201125",
      "engine_version": "6.101",
      "method": "blacklist",
      "result": null
     },
     "AVG": {
      "category": "undetected",
      "engine_name": "AVG",
      "engine_update": "20201125",
      "engine_version": "20.10.5736.0",
      "method": "blacklist",
      "result": null
     }
    },
    "last_analysis_stats": {
     "confirmed-timeout": 0,
     "failure": 0,
     "harmless": 0,
     "malicious": 0,
     "suspicious": 0,
     "timeout": 0,
     "type-unsupported": 1,
     "undetected": 2
    },
    "last_modification_date": 1611744026,
    "last_submission_date": 1606336764,
    "magic": "ASCII English text, with very long lines",
    "md5": "9451b17966df8a80945a410d1de9191f",
    "meaningful_name": "myscript.js",
    "names": [
     "myscript.js",
     "file.js"
    ],
    "reputation": 0,
    "sha1": "73733d325f370731032c23e9e3903773e4343761",
    "sha256": "3339251c3b90fb36ca3db6f36634f9c32501a09348d36469eb3391823e345372",
    "size": 20638,
    "ssdeep": "192:OfLC199kn2iQQ72qCbXEnz2rKvM8y2qQk2bgKmC2doQp22oCk+Gm26Y12dh42tOo:2f2hkK2vAb2Zoo2IIo",
    "tags": [
     "javascript"
    ],
    "times_submitted": 1,
    "tlsh": "T1B491F7117987123D1A1360F815A74716213F78018198491AF7C8A1991FF741DC8131AC",
    "total_votes": {
     "harmless": 0,
     "malicious": 0
    },
    "type_description": "JavaScript",
    "type_extension": "js",
    "type_tag": "javascript",
    "unique_sources": 1,
    "vhash": "e5db53481a5a0f845332059bc5e51520"
   },
   "id": "3339251c3b90fb36ca3db6f36634f9c32501a09348d36469eb3391823e345372",
   "context_attributes": {
    "timestamp": 1618886645,
    "embedded": true
   }
   "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/3339251c3b90fb36ca3db6f36634f9c32501a09348d36469eb3391823e345372"
   },
   "type": "file"
  }
 ],
 "links": {
  "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/24625c552d60e55877b85e27e5d5aa5ab546750b5a22565eb1b5e82bc269132c/embedded_js_files?cursor=eyJsaW1pdCI6IDEsICJvZmZzZXQiOiA0fQ%3D%3D&limit=1",
  "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/24625c552d60e55877b85e27e5d5aa5ab546750b5a22565eb1b5e82bc269132c/embedded_js_files?limit=1"
 },
 "meta": {
  "count": 8,
  "cursor": "eyJsaW1pdCI6IDEsICJvZmZzZXQiOiA0fQ=="
 }
}