πŸ”€πŸ”’ urls_related_by_tracker_id

URLs having trackers with the same IDs

The urls_related_by_tracker_id relationship returns a list of all URLs having at least one tracker ID in common with a given URL. This relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of URL objects. The relationship contains the following context attributes:

 • url: <string> the URL is added as context attribute in case it's missing in the VirusTotal dataset.
{
 "data": [
  {
   "attributes": <URL_OBJECT>,
   "context_attributes": {
    "url": "<string>"
    }
  },
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
  },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
 "data": [
  {
   "attributes": {
    "categories": {
     "Forcepoint ThreatSeeker": "web and email marketing"
    },
    "first_submission_date": 1444169312,
    "has_content": false,
    "html_meta": {
     "robots": [
      "noindex"
     ],
     "viewport": [
      "width=1024"
     ]
    },
    "last_analysis_date": 1611178249,
    "last_analysis_results": {
     "ADMINUSLabs": {
      "category": "harmless",
      "engine_name": "ADMINUSLabs",
      "method": "blacklist",
      "result": "clean"
     },
     "AICC (MONITORAPP)": {
      "category": "harmless",
      "engine_name": "AICC (MONITORAPP)",
      "method": "blacklist",
      "result": "clean"
     },
     "AegisLab WebGuard": {
      "category": "harmless",
      "engine_name": "AegisLab WebGuard",
      "method": "blacklist",
      "result": "clean"
     },
     "AlienVault": {
      "category": "harmless",
      "engine_name": "AlienVault",
      "method": "blacklist",
      "result": "clean"
     }
    },
    "last_analysis_stats": {
     "harmless": 4,
     "malicious": 0,
     "suspicious": 0,
     "timeout": 0,
     "undetected": 0
    },
    "last_final_url": "https://example.com/lpc_not_found.html",
    "last_http_response_code": 404,
    "last_http_response_content_length": 15181,
    "last_http_response_content_sha256": "e6369031a13be93f3773d41307386eb33fd33f923c693a1a3a8d6333bd695da8",
    "last_http_response_cookies": {
     "core": "9i4ao44mi046l4srcs732rn9m8",
     "gr83p_59db3474322417e4c009441064df45dd": "true"
    },
    "last_http_response_headers": {
     "cache-control": "no-store, no-cache, must-revalidate",
     "content-type": "text/html; charset=UTF-8",
     "date": "Wed, 20 Jan 2021 21:30:50 GMT",
     "expires": "Thu, 19 Nov 1981 08:52:00 GMT",
     "pragma": "no-cache",
     "strict-transport-security": "max-age=31536000",
     "transfer-encoding": "chunked",
     "x-content-type-options": "nosniff",
     "x-frame-options": "sameorigin",
     "x-xss-protection": "1; mode=block"
    },
    "last_modification_date": 1611178260,
    "last_submission_date": 1611178249,
    "reputation": 0,
    "tags": [
     "ip"
    ],
    "targeted_brand": {},
    "threat_names": [],
    "times_submitted": 4,
    "title": "Welcome to my webpage!",
    "total_votes": {
     "harmless": 0,
     "malicious": 0
    },
    "trackers": {
     "Google Tag Manager": [
      {
       "id": "GTM-XXXXXX",
       "timestamp": 1611178249,
       "url": "//www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM-XXXXXX"
      },
      {
       "id": "GTM-XXXXXX",
       "timestamp": 1611178249,
       "url": "//www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl"
      }
     ],
     "New Relic": [
      {
       "timestamp": 1611178249,
       "url": ""
      },
      {
       "timestamp": 1611178249,
       "url": "{beacon:\"bam.nr-data.net\",errorBeacon:\"bam.nr-data.net\",agent:\"js-agent.newrelic.com/nr-1194.min.js\"}"
      }
     ]
    },
    "url": "http://105.150.54.55/"
   },
   "context_attributes": {
    "url": "http://105.150.54.55/"
   },
   "id": "57c1f1040f4c2cc47473493a4402c4d75a4a4b4431a964d7c4efa44ed9aab571",
   "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/57c1f1040f4c2cc47473493a4402c4d75a4a4b4431a964d7c4efa44ed9aab571"
   },
   "type": "url"
  }
 ],
 "links": {
  "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/57c1f1040f4c2cc47473493a4402c4d75a4a4b4431a964d7c4efa44ed9aab571/urls_related_by_tracker_id?cursor=eyJsaW1pdCI6IDEsICJvZmZzZXQiOiAxfQ%3D%3D&limit=1",
  "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/57c1f1040f4c2cc47473493a4402c4d75a4a4b4431a964d7c4efa44ed9aab571/urls_related_by_tracker_id?limit=1"
 },
 "meta": {
  "count": 1263,
  "cursor": "eyJsaW1pdCI6IDEsICJvZmZzZXQiOiAxfQ=="
 }
}