πŸ”€πŸ”’ email_parents

Email files containing the file.

The email_parents relationship returns the list of all email files containing a given file. This relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of File objects.

{
 "data": [
  <FILE_OBJECT>,
  <FILE_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "downloadable": true,
        "exiftool": {
          "FileType": "TXT",
          "FileTypeExtension": "txt",
          "LineCount": 28077,
          "MIMEEncoding": "us-ascii",
          "MIMEType": "text/plain",
          "Newlines": "Windows CRLF",
          "WordCount": 59539
        },
        "first_submission_date": 1587049407,
        "last_analysis_date": 1588653326,
        "last_analysis_results": {
          "ALYac": {
            "category": "malicious",
            "engine_name": "ALYac",
            "engine_update": "20200505",
            "engine_version": "1.1.1.5",
            "method": "blacklist",
            "result": "Trojan.GenericKD.42996961"
          },
          "APEX": {
            "category": "malicious",
            "engine_name": "APEX",
            "engine_update": "20200504",
            "engine_version": "6.18",
            "method": "blacklist",
            "result": "Malicious"
          },
          "AVG": {
            "category": "undetected",
            "engine_name": "AVG",
            "engine_update": "20200505",
            "engine_version": "18.4.3895.0",
            "method": "blacklist",
            "result": null
          },
          "Acronis": {
            "category": "malicious",
            "engine_name": "Acronis",
            "engine_update": "20200422",
            "engine_version": "1.1.1.75",
            "method": "blacklist",
            "result": "suspicious"
          },
          "Ad-Aware": {
            "category": "malicious",
            "engine_name": "Ad-Aware",
            "engine_update": "20200505",
            "engine_version": "3.0.5.370",
            "method": "blacklist",
            "result": "Trojan.GenericKD.42996961"
          },
          "AegisLab": {
            "category": "undetected",
            "engine_name": "AegisLab",
            "engine_update": "20200505",
            "engine_version": "4.2",
            "method": "blacklist",
            "result": null
          },
        },
        "last_analysis_stats": {
          "confirmed-timeout": 0,
          "failure": 0,
          "harmless": 0,
          "malicious": 4,
          "suspicious": 0,
          "timeout": 1,
          "type-unsupported": 0,
          "undetected": 2
        },
        "last_modification_date": 1591945304,
        "last_submission_date": 1587049407,
        "magic": "news or mail text",
        "md5": "b67828805dfdabf3a823278c3fdd37f7",
        "meaningful_name": "blablabla.eml",
        "names": [
          "blablabla.eml"
        ],
        "packers": {
          "F-PROT": "qp, maxorder, appended, UTF-8"
        },
        "reputation": 0,
        "sha1": "a97e30d504b3e618fc377640d3e65793f6f37625",
        "sha256": "abfa4d040cfb3cd9e22f2301bf0902330ca3a6031ce6a97324b1f1c31494696c",
        "signature_info": {
          "comments": "blablabla",
          "copyright": "Copyright Β© blabla 2020",
          "description": "blablabla",
          "file version": "1.3.30.0",
          "internal name": "blablabla.exe",
          "original name": "blablabla.exe",
          "product": "blablabla"
        },
        "size": 1564805,
        "ssdeep": "24576:kI9m552sO95L27K5bbZAR5tCZq53SM557ZP5hO5jZV:k59mK5i45Pi5tCZ5S3SM55r",
        "tags": [
          "email"
        ],
        "times_submitted": 2,
        "total_votes": {
          "harmless": 0,
          "malicious": 0
        },
        "trid": [
          {
            "file_type": "MIME HTML archive format",
            "probability": 88.8
          },
          {
            "file_type": "E-Mail message (Var. 2)",
            "probability": 11.1
          }
        ],
        "type_description": "Email",
        "type_tag": "email",
        "unique_sources": 1
      },
      "id": "abfa4d04ecfb8cd9e22e2301bfe902c30caea6071ce6a9742eb1f1ce1494696c",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/abfa4d04ecfb8cd9e22e2301bfe902c30caea6071ce6a9742eb1f1ce1494696c"
      },
      "type": "file"
    }
  ],
  "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/abfa4d04ecfb8cd9e22e2301bfe902c30caea6071ce6a9742eb1f1ce1494696c/email_parents"
  },
  "meta": {
    "count": 1
  }
}