πŸ”€ rules

Matched rules in a Sigma analysis.

🚧

DEPRECATED

Sigma analyses metadata is now included in both the File and File behaviour objects.

The rules relationship returns a list of all matched rules for a given analysis.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint and contains a list of Sigma Rule objects.

{
 "data": [
  <SIGMA_RULE_OBJECT>,
  <SIGMA_RULE_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "action": "",
        "author": "Sami Ruohonen",
        "description": "Detects usage of attrib.exe to hide files from users.",
        "detection": {
          "condition": "selection and not (ini or intel)",
          "details": {
            "ini": "{\"CommandLine\":\"*\\\\desktop.ini *\"}",
            "intel": "{\"CommandLine\":\"+R +H +S +A \\\\\\\\*.cui\",\"ParentCommandLine\":\"C:\\\\WINDOWS\\\\system32\\\\\\\\*.bat\",\"ParentImage\":\"*\\\\cmd.exe\"}",
            "selection": "{\"CommandLine\":\"* +h *\",\"Image\":\"*\\\\attrib.exe\"}"
          }
        },
        "false_positives": [
          "igfxCUIService.exe hiding *.cui files via .bat script (attrib.exe a child of cmd.exe and igfxCUIService.exe is the parent of the cmd.exe)",
          "msiexec.exe hiding desktop.ini"
        ],
        "fields": [
          "CommandLine",
          "ParentCommandLine",
          "User"
        ],
        "level": "low",
        "log_source": {
          "category": "process_creation",
          "definition": "",
          "product": "windows",
          "service": ""
        },
        "references": [],
        "source": "Sigma Integrated Rule Set (GitHub)",
        "status": "experimental",
        "tags": [],
        "title": "Hiding Files with Attrib.exe"
      },
      "context_attributes": {
        "match": "$CommandLine: 'attrib +H monitor.bak', $EventID: '1', $Image: 'C:\\Windows\\System32\\attrib.exe', $ParentCommandLine: 'C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /c attrib +H monitor.bak'"
      },
      "id": "5c3ea6806114163b8cdf5735aeb07e702ab63e0e486f721df84cf675e2b0a04b",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/sigma_rules/5c3ea6806114163b8cdf5735aeb07e702ab63e0e486f721df84cf675e2b0a04b"
      },
      "type": "sigma_rule"
    },
    {
      "attributes": {
        "action": "",
        "author": "Sami Ruohonen",
        "description": "Detects usage of attrib.exe to hide files from users.",
        "detection": {
          "condition": "selection and not (ini or intel)",
          "details": {
            "ini": "{\"CommandLine\":\"*\\\\desktop.ini *\"}",
            "intel": "{\"CommandLine\":\"+R +H +S +A \\\\\\\\*.cui\",\"ParentCommandLine\":\"C:\\\\WINDOWS\\\\system32\\\\\\\\*.bat\",\"ParentImage\":\"*\\\\cmd.exe\"}",
            "selection": "{\"CommandLine\":\"* +h *\",\"Image\":\"*\\\\attrib.exe\"}"
          }
        },
        "false_positives": [
          "igfxCUIService.exe hiding *.cui files via .bat script (attrib.exe a child of cmd.exe and igfxCUIService.exe is the parent of the cmd.exe)",
          "msiexec.exe hiding desktop.ini"
        ],
        "fields": [
          "CommandLine",
          "ParentCommandLine",
          "User"
        ],
        "level": "low",
        "log_source": {
          "category": "process_creation",
          "definition": "",
          "product": "windows",
          "service": ""
        },
        "references": [],
        "source": "Sigma Integrated Rule Set (GitHub)",
        "status": "experimental",
        "tags": [],
        "title": "Hiding Files with Attrib.exe"
      },
      "context_attributes": {
        "match": "$CommandLine: 'attrib +H window_texts.txt', $EventID: '1', $Image: 'C:\\Windows\\System32\\attrib.exe', $ParentCommandLine: 'C:\\Windows\\system32\\cmd.exe /c attrib +H window_texts.txt'"
      },
      "id": "5c3ea6806114163b8cdf5735aeb07e702ab63e0e486f721df84cf675e2b0a04b",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/sigma_rules/5c3ea6806114163b8cdf5735aeb07e702ab63e0e486f721df84cf675e2b0a04b"
      },
      "type": "sigma_rule"
    }
  ],
  "links": {
    "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/sigma_analyses/c88c691ab968bd1bff58155ce1d18ef82558c6a655c9c31ae9bd564b8bfc7424/rules?cursor=STIKLg%3D%3D&limit=2",
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/sigma_analyses/c88c691ab968bd1bff58155ce1d18ef82558c6a655c9c31ae9bd564b8bfc7424/rules?limit=2"
  },
  "meta": {
    "count": 4,
    "cursor": "STIKLg=="
  }
}