πŸ”€πŸ”’ communicating_files

Files that communicate with this url when they are executed.

The communicating_files relationships returns a list of all files that communicate with this url when they are executed. This relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of File objects.

{
 "data": [
  <FILE_OBJECT>,
  <FILE_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "authentihash": "0c4226e47eda883ce9eff9ec1ae6ce1a13ee3cc63e6960ae5a3ae4ad2e8eeee5",
        "creation_date": 1587044124,
        "downloadable": true,
        "exiftool": {
          "AssemblyVersion": "1.3.30.0",
          "CharacterSet": "Unicode",
          "CodeSize": "104448",
          "Comments": "blablablabla",
          "CompanyName": "blablabla",
          "EntryPoint": "0xccef",
          "FileDescription": "blablabla",
          "FileFlagsMask": "0x003f",
          "FileOS": "Win32",
          "FileSubtype": "0",
          "FileType": "Win32 EXE",
          "FileTypeExtension": "exe",
          "FileVersion": "1.3.30.0",
          "FileVersionNumber": "1.3.30.0",
          "ImageFileCharacteristics": "No relocs, Executable, Large address aware, 32-bit",
          "ImageVersion": "0.0",
          "InitializedDataSize": "339968",
          "InternalName": "blablabla.exe",
          "LanguageCode": "Neutral",
          "LegalCopyright": "Copyright Β© blablabla 2020",
          "LegalTrademarks": "blablabla",
          "LinkerVersion": "9.0",
          "MIMEType": "application/octet-stream",
          "MachineType": "Intel 386 or later, and compatibles",
          "OSVersion": "5.0",
          "ObjectFileType": "Executable application",
          "OriginalFileName": "blablabla.exe",
          "PEType": "PE32",
          "ProductName": "blablabla",
          "ProductVersion": "1.3.30.0",
          "ProductVersionNumber": "1.3.30.0",
          "Subsystem": "Windows GUI",
          "SubsystemVersion": "5.0",
          "TimeStamp": "2020:04:16 15:35:24+02:00",
          "UninitializedDataSize": "0"
        },
        "first_submission_date": 1587049407,
        "last_analysis_date": 1588653326,
        "last_analysis_results": {
          "ALYac": {
            "category": "malicious",
            "engine_name": "ALYac",
            "engine_update": "20200505",
            "engine_version": "1.1.1.5",
            "method": "blacklist",
            "result": "Trojan.GenericKD.42996961"
          },
          "APEX": {
            "category": "malicious",
            "engine_name": "APEX",
            "engine_update": "20200504",
            "engine_version": "6.18",
            "method": "blacklist",
            "result": "Malicious"
          },
          "AVG": {
            "category": "undetected",
            "engine_name": "AVG",
            "engine_update": "20200505",
            "engine_version": "18.4.3895.0",
            "method": "blacklist",
            "result": null
          },
          "Acronis": {
            "category": "malicious",
            "engine_name": "Acronis",
            "engine_update": "20200422",
            "engine_version": "1.1.1.75",
            "method": "blacklist",
            "result": "suspicious"
          },
          "Ad-Aware": {
            "category": "malicious",
            "engine_name": "Ad-Aware",
            "engine_update": "20200505",
            "engine_version": "3.0.5.370",
            "method": "blacklist",
            "result": "Trojan.GenericKD.42996961"
          },
          "AegisLab": {
            "category": "undetected",
            "engine_name": "AegisLab",
            "engine_update": "20200505",
            "engine_version": "4.2",
            "method": "blacklist",
            "result": null
          },
        },
        "last_analysis_stats": {
          "confirmed-timeout": 0,
          "failure": 0,
          "harmless": 0,
          "malicious": 4,
          "suspicious": 0,
          "timeout": 1,
          "type-unsupported": 0,
          "undetected": 2
        },
        "last_modification_date": 1591945304,
        "last_submission_date": 1587049407,
        "magic": "PE32 executable for MS Windows (GUI) Intel 80386 32-bit",
        "md5": "b67828805dfdabf3a823278c3fdd37f7",
        "meaningful_name": "blablabla.exe",
        "names": [
          "blablabla.exe",
          "foo.exe"
        ],
        "pe_info": {
          "debug": [
            {
              "codeview": {
                "age": 1,
                "guid": "4743e25-e470-ee67-e2a7-5ce85ee2afb7",
                "name": "                                                    ",
                "signature": "RSDS"
              },
              "offset": 129512,
              "size": 129,
              "timestamp": "Fri Nov 23 19:58:56 2012",
              "type": 2,
              "type_str": "IMAGE_DEBUG_TYPE_CODEVIEW"
            }
          ],
          "entry_point": 52463,
          "imphash": "9dd8c0ffefc8e287e5be665e3240f983",
          "import_list": [
            {
              "imported_functions": [
                "CreateToolhelp32Snapshot",
                "GetLastError",
                "InitializeCriticalSectionAndSpinCount",
                "HeapFree",
                "GetStdHandle",
                "EnterCriticalSection",
                "LCMapStringW",
                "HeapCreate",
                "lstrlenA",
                "WriteConsoleW",
                "GetConsoleCP",
                "GetOEMCP",
                "LCMapStringA",
                "IsDebuggerPresent"
              ],
              "library_name": "KERNEL32.dll"
            },
          },
          "machine_type": 332,
          "resource_details": [
            {
              "chi2": 829672.125,
              "entropy": 3.8720788955688477,
              "filetype": "Data",
              "lang": "NEUTRAL",
              "sha256": "3d7460d292abef8a0900ddec6244894d7e2edb054bd13389ee7ed5b8908f3f88",
              "type": "RT_ICON"
            },
            {
              "chi2": 387563.8125,
              "entropy": 3.693312168121338,
              "filetype": "Data",
              "lang": "NEUTRAL",
              "sha256": "2802c59713b7872e17df2ef6c9b10b3e879a2618e84c297e8dde8ed452eb5e116",
              "type": "RT_ICON"
            },
          ],
          "resource_langs": {
            "NEUTRAL": 2
          },
          "resource_types": {
            "RT_ICON": 3
          },
          "sections": [
            {
              "chi2": 507704.625,
              "entropy": 6.74595308303833,
              "flags": "rx",
              "md5": "31e33d2e3f3ba3efe0a362c39713b198",
              "name": ".text",
              "raw_size": 104448,
              "virtual_address": 4096,
              "virtual_size": 104152
            },
            {
              "chi2": 415246.46875,
              "entropy": 6.443132400512695,
              "flags": "r",
              "md5": "2a33cd3e315343b43c3620332d3a9376",
              "name": ".rdata",
              "raw_size": 28160,
              "virtual_address": 110592,
              "virtual_size": 28146
            },}
          ],
          "timestamp": 1587044124
        },
        "reputation": 0,
        "sha1": "a97e30d504b3e618fc377640d3e65793f6f37625",
        "sha256": "abfa4d040cfb3cd9e22f2301bf0902330ca3a6031ce6a97324b1f1c31494696c",
        "signature_info": {
          "comments": "blablabla",
          "copyright": "Copyright Β© blabla 2020",
          "description": "blablabla",
          "file version": "1.3.30.0",
          "internal name": "blablabla.exe",
          "original name": "blablabla.exe",
          "product": "blablabla"
        },
        "size": 445440,
        "ssdeep": "12288:GoL4Ene4T/vjLbeCJ6s8eFuiQe5Lb9u4eQae46/:Gwne4TDLbeBiGeo4e6/",
        "tags": [
          "peexe",
          "runtime-modules",
          "direct-cpu-clock-access",
          "detect-debug-environment"
        ],
        "times_submitted": 2,
        "total_votes": {
          "harmless": 0,
          "malicious": 0
        },
        "trid": [
          {
            "file_type": "Win32 Executable MS Visual C++ (generic)",
            "probability": 41.0
          },
          {
            "file_type": "Win64 Executable (generic)",
            "probability": 36.3
          },
          {
            "file_type": "Win32 Dynamic Link Library (generic)",
            "probability": 8.6
          },
          {
            "file_type": "Win32 Executable (generic)",
            "probability": 5.9
          },
          {
            "file_type": "OS/2 Executable (generic)",
            "probability": 2.6
          }
        ],
        "type_description": "Win32 EXE",
        "type_tag": "peexe",
        "unique_sources": 1,
        "vhash": "0450466e6d157ez54ez10etz"
      },
      "id": "abfa4d04ecfb8cd9e22e2301bfe902c30caea6071ce6a9742eb1f1ce1494696c",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/abfa4d04ecfb8cd9e22e2301bfe902c30caea6071ce6a9742eb1f1ce1494696c"
      },
      "type": "file"
    }
  ],
  "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/abfa4d04ecfb8cd9e22e2301bfe902c30caea6071ce6a9742eb1f1ce1494696c/communicating_files?limit=10"
  },
  "meta": {
    "count": 1
  }
}