πŸ”€πŸ”’ urls

IP address' URLs

The urls relationship returns a list of the IP's URLs. This relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of URL objects.

{
 "data": [
   <URL_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
  },
 "meta": {
   "count": <int>,
   "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "categories": {},
        "first_submission_date": 1539838768,
        "has_content": false,
        "html_meta": {},
        "last_analysis_date": 1539838768,
        "last_analysis_results": {
          "ADMINUSLabs": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "ADMINUSLabs",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AegisLab WebGuard": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AegisLab WebGuard",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AlienVault": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AlienVault",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "Antiy-AVL": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Antiy-AVL",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AutoShun": {
            "category": "undetected",
            "engine_name": "AutoShun",
            "method": "blacklist",
            "result": "unrated"
          }
        },
        "last_analysis_stats": {
          "harmless": 4,
          "malicious": 0,
          "suspicious": 0,
          "timeout": 0,
          "undetected": 1
        },
        "last_final_url": "http://www.foo.com/sorry/index?continue=http://www.foo.com/&q=EgQju4QqGKWmoN4FIhkAfafDS8sfxEOcnf92ZCfaAqfGCDfmf_HyfgFy",
        "last_http_response_code": 503,
        "last_http_response_content_length": 2794,
        "last_http_response_content_sha256": "07f934e830ced400ee63eefc75ce7050e14e3e11ee4262ebb7aedc5ae8abe7eb",
        "last_http_response_headers": {
          "cache-control": "no-store, no-cache, must-revalidate",
          "content-length": "2794",
          "content-type": "text/html",
          "date": "Thu, 18 Oct 2018 04:59:29 GMT",
          "expires": "Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT",
          "pragma": "no-cache",
          "server": "HTTP server (unknown)",
          "x-xss-protection": "1; mode=block"
        },
        "last_modification_date": 1539838779,
        "last_submission_date": 1539838768,
        "reputation": 0,
        "tags": [],
        "targeted_brand": {},
        "times_submitted": 1,
        "total_votes": {
          "harmless": 0,
          "malicious": 0
        },
        "trackers": {},
        "url": "http://www.foo.com/sorry/index?continue=http://www.foo.com/&q=EgQju4QqGKWmoN4FIhkAfafDS8sfxEOcnf92ZCfaAqfGCDfmf_HyfgFy"
      },
      "id": "c0390ef058c9e4607c19e215d8aefd3adef382ee27a6e7ec21e898e2e9f1ebd4",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/c0390ef058c9e4607c19e215d8aefd3adef382ee27a6e7ec21e898e2e9f1ebd4"
      },
      "type": "url"
    }
  ],
  "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/ip_addresses/20.45.15.742/urls?limit=10"
  },
  "meta": {
    "count": 1
  }
}