πŸ”€ references

Collection's references

The references relationship return the list of all references in the Collection.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Reference objects.

{
 "data": [
  <REFERENCE_OBJECT>,
  <REFERENCE_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": <string>,
  "self": <string>
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": <string>
 }
}
{
 "meta": {
  "count": 2,
  "cursor": "eyJsaW1pdCI6IDEsICJvZmZzZXQiOiAxfQ=="
 },
 "data": [
  {
   "attributes": {
    "last_modification_date": 1611767525,
    "url": "https://www.brighttalk.com/webcast/10703/261205",
    "creation_date": 1495584000,
    "author": "Nick Carr",
    "title": "APT32: New Cyber Espionage Group"
   },
   "type": "reference",
   "id": "14234d82d870c887c83186cdb2c1382650f4bdd9efb79ea7cf2694589d24ae00",
   "links": {
    "self": "https://virustotal.com/api/v3/references/14234d82d870c887c83186cdb2c1382650f4bdd9efb79ea7cf2694589d24ae00"
   }
  }
 ],
 "links": {
  "self": "https://virustotal.com/api/v3/collections/testdata_collection/references?limit=1",
  "next": "https://virustotal.com/api/v3/collections/testdata_collection/references?cursor=eyJsaW1pdCI6IDEsICJvZmZzZXQiOiAxfQ%3D%3D&limit=1"
 }
}