πŸ”€ items

Contained objects in the graph

The items relationship returns all objects contained in a given graph.

It can be fetched using the relationships API endpoint and it returns a list of File, URL, IP address and Domain objects.

{
 "data": [
  <URL_OBJECT>,
  <DOMAIN_OBJECT>,
  <FILE_OBJECT>,
  <IP_ADDRESS_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
 "data": [
  {
   "attributes": {
    "bundle_info": {
     "extensions": {
      "css": 124,
      "db": 10,
      "eot": 10,
      "gif": 3,
      "ico": 3,
      "jpg": 34,
      "js": 284,
      "map": 1,
      "md": 5,
      "otf": 3,
      "png": 129,
      "psd": 3,
      "rtf": 1,
      "svg": 12,
      "ttf": 22,
      "txt": 9
     },
     "file_types": {
      "GIF": 3,
      "HTML": 117,
      "JPG": 34,
      "JSON": 1,
      "JavaScript": 22,
      "Microsoft Office": 10,
      "PNG": 129,
      "RTF": 1,
      "XML": 12,
      "unknown": 671
     },
     "highest_datetime": "2015-03-08 01:21:02",
     "lowest_datetime": "2012-03-28 01:58:32",
     "num_children": 2469,
     "type": "RAR",
     "uncompressed_size": 28394761
    },
    "downloadable": true,
    "exiftool": {
     "ArchivedFileName": "blablabla",
     "CompressedSize": "1216",
     "FileType": "RAR",
     "FileTypeExtension": "rar",
     "MIMEType": "application/x-rar-compressed",
     "ModifyDate": "2014:12:27 07:51:11",
     "OperatingSystem": "Win32",
     "PackingMethod": "Stored",
     "UncompressedSize": "1150"
    },
    "first_seen_itw_date": 1433004916,
    "first_submission_date": 1442272417,
    "last_analysis_date": 1442272417,
    "last_analysis_results": {
     "ALYac": {
      "category": "undetected",
      "engine_name": "ALYac",
      "engine_update": "20150914",
      "engine_version": "1.0.1.4",
      "method": "blacklist",
      "result": null
     },
     "AVG": {
      "category": "undetected",
      "engine_name": "AVG",
      "engine_update": "20150914",
      "engine_version": "16.0.0.4419",
      "method": "blacklist",
      "result": null
     }
    },
    "last_analysis_stats": {
     "confirmed-timeout": 0,
     "failure": 0,
     "harmless": 0,
     "malicious": 1,
     "suspicious": 0,
     "timeout": 0,
     "type-unsupported": 0,
     "undetected": 55
    },
    "last_submission_date": 1442272417,
    "magic": "RAR archive data, v14, os: Win32",
    "md5": "3c2f2405db6b7cc0199c4f1696dfc55f",
    "meaningful_name": "verymal.rar",
    "names": [
     "verymal.rar"
    ],
    "packers": {
     "F-PROT": "maxorder, appended, UTF-8, eval"
    },
    "reputation": 0,
    "sha1": "29668adf86fd64a5a6e81a97eea40c0ce74819e2",
    "sha256": "197b4185f51ab60c6407d6a55cccfb6e83de9e250f940e25bf42e4a1f1a8ef83",
    "size": 40770845,
    "ssdeep": "444608:94D341M434I4S4B474W4F4p4+k494v44j:94E4H4B4AW4L4040",
    "tags": [
     "rar"
    ],
    "times_submitted": 1,
    "total_votes": {
     "harmless": 0,
     "malicious": 0
    },
    "trid": [
     {
      "file_type": "RAR Archive",
      "probability": 83.3
     },
     {
      "file_type": "REALbasic Project",
      "probability": 16.6
     }
    ],
    "type_description": "RAR",
    "type_tag": "rar",
    "unique_sources": 1,
    "vhash": "e4c9484b4c404e54d47e414e464d4744"
   },
   "id": "197b4185f51ab60c6407d6a55cccfb6e83de9e250f940e25bf42e4a1f1a8ef83",
   "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/197b4185f51ab60c6407d6a55cccfb6e83de9e250f940e25bf42e4a1f1a8ef83"
   },
   "type": "file"
  }
 ],
 "links": {
  "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/g0538d03053194c338643183e315b134ec3463a392330430938033934f3be3f37/items?cursor=STEKLg%3D%3D&limit=1",
  "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/g0538d03053194c338643183e315b134ec3463a392330430938033934f3be3f37/items?limit=1"
 },
 "meta": {
  "count": 37,
  "cursor": "STEKLg=="
 }
}