πŸ”€πŸ”’ submissions

File submissions

The submissions relationship returns a list containing the submissions for a given file. The relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Submission objects.

{
 "data": [
 	<SUBMISSION_OBJECT>,
  <SUBMISSION_OBJECT>
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  	"count": <int>,
   "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "city": "paris",
        "country": "FR",
        "date": 1593590610,
        "interface": "api",
        "name": "WallpaperHdInstaller_FR_V4",
        "source_key": "f89ef1ec"
      },
      "id": "f-45e545fd64795da21e54f3a55cf9da25cd6b5e07152c65905515dac518fac417-1593590610",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/submissions/f-45e545fd64795da21e54f3a55cf9da25cd6b5e07152c65905515dac518fac417-1593590610"
      },
      "type": "submission"
    }
  ],
  "links": {
    "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/45e545fd64795da21e54f3a55cf9da25cd6b5e07152c65905515dac518fac417/submissions?cursor=CuABC4KBGRhdGUSCQiAy9mZ6KfqAhLGAWoRc352aXJ1c3RvdGFsY2xvdWRysAELEgZTYW1wbGUiQDQyZTU0NGZ4NjQ3OTdkYTIxZWE0ZjNhNWNjZjlkYTJlY2Q2YmFlMDcxOTJjNjY5MDU5MWNkYWNmMThmYWM0MTcMCxIK43Vi4bWlzc2lvbiJUNDJlNTQ0ZmQ2NDc5N2RhMjFlYTRmM2E1Y2NmOWRhMmVjZDZiYWUwNzE5MmM2NjkwNTkx2RhY4YxOGZhYzQxNy0yMDIwLTA2LTI5VDIwOjAwOjM4DBgAIAE%3D&limit=1",
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/42e544fd64797da21ea4f3a5ccf9da2ecd6bae07192c6690591cdacf18fac417/submissions?limit=1"
  },
  "meta": {
    "count": 200,
    "cursor": "CuABC4KBGRhdGUSCQiAy9mZ6KfqAhLGAWoRc352aXJ1c3RvdGFsY2xvdWRysAELEgZTYW1wbGUiQDQyZTU0NGZ4NjQ3OTdkYTIxZWE0ZjNhNWNjZjlkYTJlY2Q2YmFlMDcxOTJjNjY5MDU5MWNkYWNmMThmYWM0MTcMCxIK43Vi4bWlzc2lvbiJUNDJlNTQ0ZmQ2NDc5N2RhMjFlYTRmM2E1Y2NmOWRhMmVjZDZiYWUwNzE5MmM2NjkwNTkx2RhY4YxOGZhYzQxNy0yMDIwLTA2LTI5VDIwOjAwOjM4DBgAIAE="
  }
}