πŸ”€ item

Item being analysed

The item relationship returns the entity being analysed.

This relationship can be retrieved by using the relationships API endpoint. The response can contain one of the following object types:

{
 "data": {
  <OBJECT>
 },
 "links": {
    "self": "<string>"
 },
 "meta": {
    "count": 1
 }
}
{
 "meta": {
  "count": 1
 },
 "data": {
  "attributes": {
   "type_description": "Android",
   "tlsh": "T1EF861292F3CCF916D577C03396A30627698A4C488B06E7561B18F37C9AF7AD04E46BC9",
   "vhash": "9f5dce0c8a94230798f5316d2b949c63",
   "exiftool": {
    "ZipRequiredVersion": "0",
    "MIMEType": "application/zip",
    "ZipCRC": "0xf573acfd",
    "FileType": "ZIP",
    "ZipCompression": "Deflated",
    "ZipUncompressedSize": "10276",
    "ZipCompressedSize": "2485",
    "FileTypeExtension": "zip",
    "ZipFileName": "AndroidManifest.xml",
    "ZipBitFlag": "0",
    "ZipModifyDate": "1980:00:00 00:00:00"
   },
   "trid": [
    {
     "file_type": "Android Package",
     "probability": 51.6
    },
    {
     "file_type": "Java Archive",
     "probability": 18.1
    },
    {
     "file_type": "Sweet Home 3D design (generic)",
     "probability": 14.0
    },
    {
     "file_type": "Mozilla Archive Format (gen)",
     "probability": 9.3
    },
    {
     "file_type": "ZIP compressed archive",
     "probability": 5.3
    }
   ],
   "type_tag": "android",
   "size": 7927753,
   "sha256": "1d5156ab08b6a193b8326c246847dcf14f7afcdff560729bee11b682b748ba75",
   "type_extension": "apk",
   "tags": [
    "obfuscated",
    "reflection",
    "telephony",
    "runtime-modules",
    "crypto",
    "mysql-communication",
    "apk",
    "clipboard",
    "android"
   ],
   "sha1": "9733cd39998576ef4f4a4c342f21b0542b578f25",
   "ssdeep": "196608:rhhZd9eKsLCxPX+oJi5M2wD6rqztYN6Cjr8fok+:DZ7ekPlbcQyn8foH",
   "bundle_info": {
    "highest_datetime": "1980-00-00 00:00:00",
    "lowest_datetime": "1980-00-00 00:00:00",
    "num_children": 1196,
    "extensions": {
     "xml": 172,
     "dex": 2,
     "MF": 1,
     "RSA": 1,
     "ttf": 1,
     "txt": 128,
     "SF": 1,
     "png": 674
    },
    "file_types": {
     "XML": 171,
     "unknown": 153,
     "DEX": 2,
     "PNG": 674
    },
    "type": "APK",
    "uncompressed_size": 15796683
   },
   "md5": "c1b653edcb6c03e90ffe3b2493854994",
   "magic": "Zip archive data",
   "main_icon": {
    "raw_md5": "260d5710e1e27ff5400ca82d93f79edc",
    "dhash": "82c0e2e8cccce830"
   }
  },
  "type": "file",
  "id": "1d5156ab08b6a193b8326c246847dcf14f7afcdff560729bee11b682b748ba75",
  "links": {
   "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/1d5156ab08b6a193b8326c246847dcf14f7afcdff560729bee11b682b748ba75"
  }
 },
 "links": {
  "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/analyses/f-1d5156ab08b6a193b8326c246847dcf14f7afcdff560729bee11b682b748ba75-1621141292/item"
 }
}