πŸ”€ votes

Votes for a given file

The votes relationship returns a list containing the votes for a given file.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Vote objects.

{
 "data": [
 	<VOTE_OBJECT>,
  <VOTE_OBJECT>
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  	"count": <int>,
   "cursor": "<string>"
 }
}
{
 "meta": {
  "count": 4,
  "cursor": "Cs8BChEKBGRhdGUSCQj4_O20wfbmAhK1AWoRc352aXJ1c3RvdGFsY2xvdWRynwELEgZTYW1wbGUiQDg3MDgzODgyY2M2MDE1OTg0ZWIwNDExYTk5ZDM5ODE4MTdmNWRjNWM5MGJhMjRmMDk0MDQyMGM1NTQ4ZDgyZGUMCxIEVm90ZSJJODcwODM4ODJjYzYwMTU5ODRlYjA0MTFhOTlkMzk4MTgxN2Y1ZGM1YzkwYmEyNGYwOTQwNDIwYzU1NDhkODJkZS0wYWExZGQwYQwYACAB"
 },
 "data": [
  {
   "attributes": {
    "date": 1592125710,
    "verdict": "harmless",
    "value": 1
   },
   "type": "vote",
   "id": "f-87083882cc6015984eb0411a99d3981817f5dc5c90ba24f0940420c5548d82de-726b4272",
   "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/votes/f-87083882cc6015984eb0411a99d3981817f5dc5c90ba24f0940420c5548d82de-726b4272"
   }
  },
  {
   "attributes": {
    "date": 1578572659,
    "verdict": "harmless",
    "value": 7
   },
   "type": "vote",
   "id": "f-87083882cc6015984eb0411a99d3981817f5dc5c90ba24f0940420c5548d82de-0aa1dd0a",
   "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/votes/f-87083882cc6015984eb0411a99d3981817f5dc5c90ba24f0940420c5548d82de-0aa1dd0a"
   }
  }
 ],
 "links": {
  "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/87083882cc6015984eb0411a99d3981817f5dc5c90ba24f0940420c5548d82de/votes?limit=2",
  "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/87083882cc6015984eb0411a99d3981817f5dc5c90ba24f0940420c5548d82de/votes?cursor=Cs8BChEKBGRhdGUSCQj4_O20wfbmAhK1AWoRc352aXJ1c3RvdGFsY2xvdWRynwELEgZTYW1wbGUiQDg3MDgzODgyY2M2MDE1OTg0ZWIwNDExYTk5ZDM5ODE4MTdmNWRjNWM5MGJhMjRmMDk0MDQyMGM1NTQ4ZDgyZGUMCxIEVm90ZSJJODcwODM4ODJjYzYwMTU5ODRlYjA0MTFhOTlkMzk4MTgxN2Y1ZGM1YzkwYmEyNGYwOTQwNDIwYzU1NDhkODJkZS0wYWExZGQwYQwYACAB&limit=2"
 }
}