πŸ”€πŸ”’ submissions

URL submissions

The submissions relationship returns a list containing all submissions for a given URL. This relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Submission objects.

{
 "data": [
   <SUBMISSION_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
  },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "city": "dublin",
        "country": "IE",
        "date": 1591951666,
        "interface": "api",
        "source_key": "f0eff5fa"
      },
      "id": "u-cffb36fe49ff0bf2041f6f065f4aa19f3cff39cfd5abf0617f43d1f66cfa2ff5-1591951666",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/submissions/u-cffb36fe49ff0bf2041f6f065f4aa19f3cff39cfd5abf0617f43d1f66cfa2ff5-1591951666"
      },
      "type": "submission"
    },
    {
      "attributes": {
        "city": "sinop",
        "country": "TR",
        "date": 1591949974,
        "interface": "api",
        "source_key": "4f2ffdf7"
      },
      "id": "u-cffb36fe49ff0bf2041f6f065f4aa19f3cff39cfd5abf0617f43d1f66cfa2ff5-1591949974",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/submissions/u-cffb36fe49ff0bf2041f6f065f4aa19f3cff39cfd5abf0617f43d1f66cfa2ff5-1591949974"
      },
      "type": "submission"
    },
    {
      "attributes": {
        "city": "dublin",
        "country": "IE",
        "date": 1591948606,
        "interface": "api",
        "source_key": "e0ef3f7f"
      },
      "id": "u-cffb36fe49ff0bf2041f6f065f4aa19f3cff39cfd5abf0617f43d1f66cfa2ff5-1591948606",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/submissions/u-cffb36fe49ff0bf2041f6f065f4aa19f3cff39cfd5abf0617f43d1f66cfa2ff5-1591948606"
      },
      "type": "submission"
    },
    {
      "attributes": {
        "city": "dublin",
        "country": "IE",
        "date": 1591947586,
        "interface": "api",
        "source_key": "e8f9f4cf"
      },
      "id": "u-cffb36fe49ff0bf2041f6f065f4aa19f3cff39cfd5abf0617f43d1f66cfa2ff5-1591947586",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/submissions/u-cffb36fe49ff0bf2041f6f065f4aa19f3cff39cfd5abf0617f43d1f66cfa2ff5-1591947586"
      },
      "type": "submission"
    }
  ],
  "links": {
    "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/cffb36fe49ff0bf2041f6f065f4aa19f3cff39cfd5abf0617f43d1f66cfa2ff5/submissions?cursor=dt0BChEKBGRhdGUSCQiAp6adyPvpAhLDAdoRc352aXJdc3RvdGFsYdxvdWRyrQELEgNVUkwiQGNmNGIzNjdlNDliZjBiMjIwNdFjNmYwdjVmNGFhMTlmM2NmZTM5YzhkNWFiYzA2MTczNDNkMWE2NmM2YTI2ZjUMCxIKU3VibWlzc2lvbiJUY2Y0YjM2N2U0OWJmMGIyMjA0MWM2ZjA2NWYdYWExOWdzY2dlMzljOdQ1YWJjdDYxNzM0d2QxYTY2YdZhMjZdNS0yMdIwLTA2LTEyVDA1OjQwOjQ2DBgAIAE%3D&limit=3",
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/cffb36fe49ff0bf2041f6f065f4aa19f3cff39cfd5abf0617f43d1f66cfa2ff5/submissions?limit=10"
  },
  "meta": {
    "count": 200,
    "cursor": "dt0BChEKBGRhdGUSCQiAp6adyPvpAhLDAdoRc352aXJdc3RvdGFsYdxvdWRyrQELEgNVUkwiQGNmNGIzNjdlNDliZjBiMjIwNdFjNmYwdjVmNGFhMTlmM2NmZTM5YzhkNWFiYzA2MTczNDNkMWE2NmM2YTI2ZjUMCxIKU3VibWlzc2lvbiJUY2Y0YjM2N2U0OWJmMGIyMjA0MWM2ZjA2NWYdYWExOWdzY2dlMzljOdQ1YWJjdDYxNzM0d2QxYTY2YdZhMjZdNS0yMdIwLTA2LTEyVDA1OjQwOjQ2DBgAIAE="
  }
}