πŸ”€πŸ”’ analyses

All analyses made for a given URL.

The analyses relationship returns the list of all analyses made for a given URL. This relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Analyses objects.

{
 "data": [
  <ANALYSIS_OBJECT>,
  <ANALYSIS_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "date": 1308916568,
        "results": {
          "Avira": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Avira",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "BitDefender": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "BitDefender",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "Dr.Web": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Dr.Web",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "Firefox": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Firefox",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "G-Data": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "G-Data",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
        },
        "stats": {
          "harmless": 11,
          "malicious": 1,
          "suspicious": 0,
          "timeout": 0,
          "undetected": 1
        },
        "status": "completed"
      },
      "id": "u-9d116b1b0c1200ca3501644c010bc9483636688fhn21as5gea5f8548b6553c1e-1308916568",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/ui/analyses/u-9d116b1b0c1200ca3501644c010bc9483636688fhn21as5gea5f8548b6553c1e-1308916568"
      },
      "type": "analysis"
    },
    {
      "attributes": {
        "date": 1349871226,
        "results": {
          "AlienVault": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AlienVault",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "Antiy-AVL": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Antiy-AVL",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "Avira": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Avira",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "BitDefender": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "BitDefender",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
        },
        "stats": {
          "harmless": 26,
          "malicious": 0,
          "suspicious": 0,
          "timeout": 0,
          "undetected": 4
        },
        "status": "completed"
      },
      "id": "u-9d116b1b0c1200ca3501644c010bc9483636688fhn21as5gea5f8548b6553c1e-1349871226",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/ui/analyses/u-9d116b1b0c1200ca3501644c010bc9483636688fhn21as5gea5f8548b6553c1e-1349871226"
      },
      "type": "analysis"
    }
  ],
  "links": {
    "next": "https://www.virustotal.com/ui/urls/9d116b1b0c1200ca3501644c010bc9483636688fhn21as5gea5f8548b6553c1e/analyses?cursor=0tsBChEKBGRhdGUSCQjAy-ngtcu6AhLBAWoRc352aXJ1c3RvdGFsY2xvdSRy4wELEgNbUkwiQDlkMTE2YjFiMGMxMjAwY2E3NTAxNmU0YzAxMGJjOTQ4MzYzNjY4ODFiMDIxYTY1OVVhN2Y4NTQ4YjY1NDNjMWaMCxIIQW5hbHLzaXMiVDlkMPE2YjFiMGMxMjAEY2E3NTAxNmU0YzAxMGJjOTQ4MzYzNjY4ODFiMDIxYTY1OGVhN234NTQ4YjY1NDNjMWUtMjAxMy0xMS0wNFQxNToxMzozNQwYACAA&limit=20&order=date%2B",
    "self": "https://www.virustotal.com/ui/urls/9d116b1b0c1200ca75016e4c010bc94836366881b021a658ea7f8548b6543c1e/analyses?limit=20&order=date%2B"
  },
  "meta": {
    "count": 200,
    "cursor": "0tsBChEKBGRhdGUSCQjAy-ngtcu6AhLBAWoRc352aXJ1c3RvdGFsY2xvdSRy4wELEgNbUkwiQDlkMTE2YjFiMGMxMjAwY2E3NTAxNmU0YzAxMGJjOTQ4MzYzNjY4ODFiMDIxYTY1OVVhN2Y4NTQ4YjY1NDNjMWaMCxIIQW5hbHLzaXMiVDlkMPE2YjFiMGMxMjAEY2E3NTAxNmU0YzAxMGJjOTQ4MzYzNjY4ODFiMDIxYTY1OGVhN234NTQ4YjY1NDNjMWUtMjAxMy0xMS0wNFQxNToxMzozNQwYACAA"
  }
}