πŸ”€πŸ”’ compressed_parents

File bundles from where the file was found inside.

The compressed_parents relationship returns the list of all file bundles (which also are file objects) from which a given file was found inside after decompressing the bundle. This relationship is only available for Premium API users.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of File objects.

{
 "data": [
  <FILE_OBJECT>,
  <FILE_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
 "data": [
  {
   "attributes": {
    "bundle_info": {
     "extensions": {
      "css": 124,
      "db": 10,
      "eot": 10,
      "gif": 3,
      "ico": 3,
      "jpg": 34,
      "js": 284,
      "map": 1,
      "md": 5,
      "otf": 3,
      "png": 129,
      "psd": 3,
      "rtf": 1,
      "svg": 12,
      "ttf": 22,
      "txt": 9
     },
     "file_types": {
      "GIF": 3,
      "HTML": 117,
      "JPG": 34,
      "JSON": 1,
      "JavaScript": 22,
      "Microsoft Office": 10,
      "PNG": 129,
      "RTF": 1,
      "XML": 12,
      "unknown": 671
     },
     "highest_datetime": "2015-03-08 01:21:02",
     "lowest_datetime": "2012-03-28 01:58:32",
     "num_children": 2469,
     "type": "RAR",
     "uncompressed_size": 28394761
    },
    "downloadable": true,
    "exiftool": {
     "ArchivedFileName": "blablabla",
     "CompressedSize": "1216",
     "FileType": "RAR",
     "FileTypeExtension": "rar",
     "MIMEType": "application/x-rar-compressed",
     "ModifyDate": "2014:12:27 07:51:11",
     "OperatingSystem": "Win32",
     "PackingMethod": "Stored",
     "UncompressedSize": "1150"
    },
    "first_seen_itw_date": 1433004916,
    "first_submission_date": 1442272417,
    "last_analysis_date": 1442272417,
    "last_analysis_results": {
     "ALYac": {
      "category": "undetected",
      "engine_name": "ALYac",
      "engine_update": "20150914",
      "engine_version": "1.0.1.4",
      "method": "blacklist",
      "result": null
     },
     "AVG": {
      "category": "undetected",
      "engine_name": "AVG",
      "engine_update": "20150914",
      "engine_version": "16.0.0.4419",
      "method": "blacklist",
      "result": null
     }
    },
    "last_analysis_stats": {
     "confirmed-timeout": 0,
     "failure": 0,
     "harmless": 0,
     "malicious": 1,
     "suspicious": 0,
     "timeout": 0,
     "type-unsupported": 0,
     "undetected": 55
    },
    "last_submission_date": 1442272417,
    "magic": "RAR archive data, v14, os: Win32",
    "md5": "3c2f2405db6b7cc0199c4f1696dfc55f",
    "meaningful_name": "verymal.rar",
    "names": [
     "verymal.rar"
    ],
    "packers": {
     "F-PROT": "maxorder, appended, UTF-8, eval"
    },
    "reputation": 0,
    "sha1": "29668adf86fd64a5a6e81a97eea40c0ce74819e2",
    "sha256": "197b4185f51ab60c6407d6a55cccfb6e83de9e250f940e25bf42e4a1f1a8ef83",
    "size": 40770845,
    "ssdeep": "444608:94D341M434I4S4B474W4F4p4+k494v44j:94E4H4B4AW4L4040",
    "tags": [
     "rar"
    ],
    "times_submitted": 1,
    "total_votes": {
     "harmless": 0,
     "malicious": 0
    },
    "trid": [
     {
      "file_type": "RAR Archive",
      "probability": 83.3
     },
     {
      "file_type": "REALbasic Project",
      "probability": 16.6
     }
    ],
    "type_description": "RAR",
    "type_tag": "rar",
    "unique_sources": 1,
    "vhash": "e4c9484b4c404e54d47e414e464d4744"
   },
   "id": "197b4185f51ab60c6407d6a55cccfb6e83de9e250f940e25bf42e4a1f1a8ef83",
   "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/197b4185f51ab60c6407d6a55cccfb6e83de9e250f940e25bf42e4a1f1a8ef83"
   },
   "type": "file"
  }
 ],
 "links": {
  "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/ccd54c2ef3090e6e31918e9efa1c341f974e67b854fabb35bd3f08c3c4d3703a/compressed_parents?cursor=STEKLg%3D%3D&limit=1",
  "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/ccd54c2ef3090e6e31918e9efa1c341f974e67b854fabb35bd3f08c3c4d3703a/compressed_parents?limit=1"
 },
 "meta": {
  "count": 37,
  "cursor": "STEKLg=="
 }
}