πŸ”€ historical_ssl_certificates

All SSL certificates that have been associated with the domain at some moment in time.

The historical_ssl_certificates relationship returns a list of SSL certificates that have been associated with the domain at some moment in time.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response a list of SSL Certificate objects. It also includes two context_attributes:

 • first_seen_date: Date the certificate was first retrieved from that domain by VirusTotal in %Y-%m-%d format.
 • port: Port where the domain was serving requests using the certificate (typically 443).
{
 "data": [
  {
  	"attributes": <SSL_CERTIFICATE_OBJECT>,
   	"context_attributes": {
  			"first_seen_date": "<string:%Y-%m-%d>",
    		"port": <int>
  	}
  },
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "cert_signature": {
          "signature": "79eeeef08a81a86deb97c12907d6099a0675709a5ae3671dead980ec204eaaf2dcdaa360179d07ea93f23471dd78918edeb9754e0d31eb0bf3be3231ae7e51b3f47b9e5a5cf189b89ebd6c360c1007a52ddd7d8ed8c35a09e96648a9cbfdaf3b14259e9f517ba2a092d4662d8285f791648320099bd26c4941a52400e96ebbcd7aa9e7a0628fce64e6ec40a04bc53e5d4aeab1ec2b99bb4521afbed82f5b9c5fb329e2e4c43c93ed32423e6e377924ee7e949eb2a4f1ace3fa793ab47c07ce18ef0c8a143fc45da29854c6784545e7a008b9ec5e512ca3409a7b7b47d57acfc2b3d9ba1a639a19d20beb038f51e93faedf2aecb6d7bddf5378f65e296e5b280",
          "signature_algorithm": "sha256RSA"
        },
        "extensions": {
          "1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2": "0481f300f100770007b7ec1be57d68fff1b0c61d2315c7bae6577c57e4b76aee",
          "CA": true,
          "authority_key_identifier": {
            "keyid": "98d1f86e10ebce9bec60ef1890eba0eb7d09fd2b"
          },
          "ca_information_access": {
            "CA Issuers": "http://pki.goog/gsr2/GTS1O1.crt",
            "OCSP": "http://ocsp.pki.goog/gts1o1"
          },
          "certificate_policies": [
            "2.23.140.1.2.2",
            "1.3.6.1.4.1.11129.2.5.3"
          ],
          "crl_distribution_points": [
            "http://crl.pki.goog/GTS1O1.crl"
          ],
          "extended_key_usage": [
            "serverAuth"
          ],
          "key_usage": [
            "ff"
          ],
          "subject_alternative_name": [
            "*.foo.com",
            "*.bar.com"
          ],
          "subject_key_identifier": "f91b2019e7710d501ea0e1c26a161eb1a0b111d7",
          "tags": []
        },
        "first_seen_date": 1591571057,
        "issuer": {
          "C": "US",
          "CN": "GTS CA 1O1",
          "O": "Google Trust Services"
        },
        "public_key": {
          "algorithm": "EC",
          "ec": {
            "oid": "s1c1256r1",
            "pub": "04e741591113c7a1a4a91a010514b29b1a1bcd1b71c8128efc731033e06a14e2938212c946bfc998966b2151d8fc36c7535a0244f8fb70b19acd9e43b30d7ff832"
          }
        },
        "serial_number": "16f1dccd0ebef01c0800000000435517",
        "signature_algorithm": "sha256RSA",
        "size": 2387,
        "subject": {
          "C": "US",
          "CN": "*.foo.com",
          "L": "Campbell",
          "O": "Foo LLC",
          "ST": "California"
        },
        "thumbprint": "1076e5ec2cdd13e1cd002d52b3ad9ccd83cd53d7",
        "thumbprint_sha256": "8f4dfd05af4e1f27820c55358e153d70a735e7025d32a5cdd2f2ee5878918675",
        "validity": {
          "not_after": "2020-08-18 15:35:06",
          "not_before": "2020-05-26 15:35:06"
        },
        "version": "V3"
      },
      "context_attributes": {
        "first_seen_date": "2020-06-11",
        "port": "443"
      },
      "id": "8f4dfd05af4e1f27820c55358e153d70a7355702ed52a4cdd5f2ee9878918673",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/ssl_certs/8f4dfd05af4e1f27820c55358e153d70a7355702ed52a4cdd5f2ee9878918673"
      },
      "type": "ssl_cert"
    }
  ],
  "links": {
    "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/domains/foo.com/historical_ssl_certificates?cursor=fpgBChfKBGRhdGfSCQjUyceflsbpAhJ_ahFzfnZpcnVzdG90YWxjbG91ZHJqCxIKUGFzc2l2ZVNTTCJaZ29vZ2xlLmNvbSM0NDMjYWQzZGY4MmQ0MmVlMTUxNDI1ZTViZmQ3fmFjNDf4ZGEfY2MxfmI0MTI5YmQ5ZDg4MTJhMDA2MDZlYzNlZjBhNyMyMDIwLTA1LTIyDBgAIAE%3D&limit=1",
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/domains/google.com/historical_ssl_certificates?limit=1"
  },
  "meta": {
    "count": 71,
    "cursor": "fpgBChfKBGRhdGfSCQjUyceflsbpAhJ_ahFzfnZpcnVzdG90YWxjbG91ZHJqCxIKUGFzc2l2ZVNTTCJaZ29vZ2xlLmNvbSM0NDMjYWQzZGY4MmQ0MmVlMTUxNDI1ZTViZmQ3fmFjNDf4ZGEfY2MxfmI0MTI5YmQ5ZDg4MTJhMDA2MDZlYzNlZjBhNyMyMDIwLTA1LTIyDBgAIAE="
  }
}