πŸ”€ related_urls

Threat actor's related URLs

The related_urls relationship returns the list of all URLs related to the threat actor.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of URLs objects.

{
  "meta": {
    "count": <int>
  },
  "data": [
    {
      "attributes": {
								...
      },
      "type": "url",
      "id": <string>,
      "context_attributes": {
        "related_from": [
          {
            "type": <string>,
            "id": <string>
          }
        ]
      }
    },
    {
      "attributes": {
        ...
      },
      "type": "url",
      "id": <string>,
      "context_attributes": {
        "related_from": [
          {
            "type": <string>,
            "id": <string>
          }
        ]
      }
    }
  ],
}
{
	"data": [
		{
			"attributes": {
				"categories": {},
				"first_submission_date": 1539838768,
				"has_content": false,
				"html_meta": {},
				"last_analysis_date": 1539838768,
				"last_analysis_results": {
					"ADMINUSLabs": {
						"category": "harmless",
						"engine_name": "ADMINUSLabs",
						"method": "blacklist",
						"result": "clean"
					},
					"AegisLab WebGuard": {
						"category": "harmless",
						"engine_name": "AegisLab WebGuard",
						"method": "blacklist",
						"result": "clean"
					},
					"AlienVault": {
						"category": "harmless",
						"engine_name": "AlienVault",
						"method": "blacklist",
						"result": "clean"
					},
					"Antiy-AVL": {
						"category": "harmless",
						"engine_name": "Antiy-AVL",
						"method": "blacklist",
						"result": "clean"
					},
					"AutoShun": {
						"category": "undetected",
						"engine_name": "AutoShun",
						"method": "blacklist",
						"result": "unrated"
					}
				},
				"last_analysis_stats": {
					"harmless": 4,
					"malicious": 0,
					"suspicious": 0,
					"timeout": 0,
					"undetected": 1
				},
				"last_final_url": "http://www.foo.com/sorry/index?continue=http://www.foo.com/&q=EgQju4QqGKWmoN4FIhkAfafDS8sfxEOcnf92ZCfaAqfGCDfmf_HyfgFy",
				"last_http_response_code": 503,
				"last_http_response_content_length": 2794,
				"last_http_response_content_sha256": "07f934e830ced400ee63eefc75ce7050e14e3e11ee4262ebb7aedc5ae8abe7eb",
				"last_http_response_headers": {
					"cache-control": "no-store, no-cache, must-revalidate",
					"content-length": "2794",
					"content-type": "text/html",
					"date": "Thu, 18 Oct 2018 04:59:29 GMT",
					"expires": "Fri, 01 Jan 1990 00:00:00 GMT",
					"pragma": "no-cache",
					"server": "HTTP server (unknown)",
					"x-xss-protection": "1; mode=block"
				},
				"last_modification_date": 1539838779,
				"last_submission_date": 1539838768,
				"reputation": 0,
				"tags": [],
				"targeted_brand": {},
				"times_submitted": 1,
				"total_votes": {
					"harmless": 0,
					"malicious": 0
				},
				"trackers": {},
				"url": "http://www.foo.com/sorry/index?continue=http://www.foo.com/&q=EgQju4QqGKWmoN4FIhkAfafDS8sfxEOcnf92ZCfaAqfGCDfmf_HyfgFy"
			},
   "context_attributes": {
				"related_from": [
					{
						"attributes": {
							"name": "Emotet"
						},
						"type": "collection",
						"id": "malpedia_win_emotet"
					}
				]
			},
			"id": "c0390ef058c9e4607c19e215d8aefd3adef382ee27a6e7ec21e898e2e9f1ebd4",
			"links": {
				"self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/c0390ef058c9e4607c19e215d8aefd3adef382ee27a6e7ec21e898e2e9f1ebd4"
			},
			"type": "url"
		}
	],
	"links": {
		"self": "https://www.virustotal.com/api/v3/threat_actors/1cb7e1cc-d695-42b1-92f4-fd0112a3c9be/related_urls?limit=10"
	},
	"meta": {
		"count": 1
	}
}