πŸ”€ votes

Votes for a given URL

The votes relationship returns a list containing the votes for a given URL.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Vote objects.

{
 "data": [
 	<VOTE_OBJECT>,
  <VOTE_OBJECT>
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  	"count": <int>,
   "cursor": "<string>"
 }
}
{
 "meta": {
  "count": 200,
  "cursor": "CswBChEKBGRhdGUSCQiJzeySu6bxAhKyAWoRc352aXJ1c3RvdGFsY2xvdWRynAELEgNVUkwiQGQwZTE5NmEwYzI1ZDM1ZGQwYTg0NTkzY2JhZTBmMzgzMzNhYTU4NTI5OTM2NDQ0ZWEyNjQ1M2VhYjI4ZGZjODYMCxIEVm90ZSJJZDBlMTk2YTBjMjVkMzVkZDBhODQ1OTNjYmFlMGYzODMzM2FhNTg1Mjk5MzY0NDRlYTI2NDUzZWFiMjhkZmM4Ni0xOGFmMDNmZAwYACAB"
 },
 "data": [
  {
   "attributes": {
    "date": 1624356005,
    "verdict": "harmless",
    "value": 1
   },
   "type": "vote",
   "id": "u-d0e196a0c25d35dd0a84593cbae0f38333aa58529936444ea26453eab28dfc86-b6f95068",
   "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/votes/u-d0e196a0c25d35dd0a84593cbae0f38333aa58529936444ea26453eab28dfc86-b6f95068"
   }
  },
  {
   "attributes": {
    "date": 1624200709,
    "verdict": "harmless",
    "value": 1
   },
   "type": "vote",
   "id": "u-d0e196a0c25d35dd0a84593cbae0f38333aa58529936444ea26453eab28dfc86-18af03fd",
   "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/votes/u-d0e196a0c25d35dd0a84593cbae0f38333aa58529936444ea26453eab28dfc86-18af03fd"
   }
  }
 ],
 "links": {
  "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/d0e196a0c25d35dd0a84593cbae0f38333aa58529936444ea26453eab28dfc86/votes?limit=2",
  "next": "https://www.virustotal.com/api/v3/urls/d0e196a0c25d35dd0a84593cbae0f38333aa58529936444ea26453eab28dfc86/votes?cursor=CswBChEKBGRhdGUSCQiJzeySu6bxAhKyAWoRc352aXJ1c3RvdGFsY2xvdWRynAELEgNVUkwiQGQwZTE5NmEwYzI1ZDM1ZGQwYTg0NTkzY2JhZTBmMzgzMzNhYTU4NTI5OTM2NDQ0ZWEyNjQ1M2VhYjI4ZGZjODYMCxIEVm90ZSJJZDBlMTk2YTBjMjVkMzVkZDBhODQ1OTNjYmFlMGYzODMzM2FhNTg1Mjk5MzY0NDRlYTI2NDUzZWFiMjhkZmM4Ni0xOGFmMDNmZAwYACAB&limit=2"
 }
}