πŸ”€ contacted_domains

Domains contacted by a given file

The contacted_domains relationship returns the list of all domains which were detected as contacted by the given file.

This relationship can be retrieved using the relationships API endpoint. The response contains a list of Domains objects.

{
 "data": [
  <DOMAIN_OBJECT>,
  <DOMAIN_OBJECT>,
  ...
 ],
 "links": {
  "next": "<string>",
  "self": "<string>"
 },
 "meta": {
  "count": <int>,
  "cursor": "<string>"
 }
}
{
  "data": [
    {
      "attributes": {
        "categories": {},
        "creation_date": 1048813655,
        "favicon": {
          "dhash": "cc9e96b6256dcacc",
          "raw_md5": "8fb146f3fd1916e251cd5a70d6a367bc"
        },
        "last_analysis_results": {
          "ADMINUSLabs": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "ADMINUSLabs",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AegisLab WebGuard": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AegisLab WebGuard",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AlienVault": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AlienVault",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "Antiy-AVL": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Antiy-AVL",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "Artists Against 419": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "Artists Against 419",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          }
        },
        "last_analysis_stats": {
          "harmless": 4,
          "malicious": 0,
          "suspicious": 0,
          "timeout": 0,
          "undetected": 0
        },
        "last_dns_records": [
          {
            "expire": 1209600,
            "minimum": 86400,
            "refresh": 7200,
            "retry": 7200,
            "rname": "hostmaster.foopress.org",
            "serial": 20123416,
            "ttl": 14439,
            "type": "SOA",
            "value": "ns1.foopress.org"
          },
          {
            "ttl": 12891,
            "type": "TXT",
            "value": "foo-site-verification=UL0sGJ1dZbCT4J7pGrLW3hqM_I1LJ8pUi2WBEI_98kI"
          },
          {
            "ttl": 599,
            "type": "A",
            "value": "193.133.163.233"
          },
          {
            "ttl": 20878,
            "type": "NS",
            "value": "ns4.foopress.org"
          },
          {
            "ttl": 20878,
            "type": "NS",
            "value": "ns2.foopress.org"
          },
          {
            "priority": 10,
            "ttl": 7039,
            "type": "MX",
            "value": "mail.foopress.org"
          },
          {
            "ttl": 20878,
            "type": "NS",
            "value": "ns3.foopress.org"
          },
          {
            "ttl": 20878,
            "type": "NS",
            "value": "ns1.foopress.org"
          },
          {
            "ttl": 12891,
            "type": "TXT",
            "value": "v=spf1 ip4:68.152.41.0/24 ip4:193.133.163.0/24 include:helpscoutemail.com ?all"
          }
        ],
        "last_dns_records_date": 1591835296,
        "last_https_certificate": {
          "cert_signature": {
            "signature": "5c925589fec5555d7464d6ffb7991fa608173cffb042516f4398f7e1bf3c7d5a4612728cbba52770dc6bb901a945d9119e5631c45709bb20ad2b793f7b8590e0ed1a428a0309d005114879155569c9747fcb9c73b7c00ce85a85c076957e416d78712199eee54b7628c0c63ff0ae4089987ae71ed0529dc3336879b4378c21deb900b30cbcaf1e3946cec87b4a1bac0986c9ad1a65b4190576dcfbb75d3ac39f1f48dbfb562e21969876b45eaea014b5101a5c3feaf83f6ad156d3d6bd96bae46749e45557a282776465c375194dfa04864d8c5181d526721dc0a823f31e6df70dd596b65e46b75c7b1ae957b7c676eed7720dbd183324ee030cc1e54b5383b",
            "signature_algorithm": "sha256RSA"
          },
          "extensions": {
            "CA": true,
            "authority_key_identifier": {
              "keyid": "40c2bd278ecc348330a233a7fb6cbaf0b42c80ce"
            },
            "ca_information_access": {
              "CA Issuers": "http://certificates.godaddy.com/repository/gdig2.crt",
              "OCSP": "http://ocsp.godaddy.com/"
            },
            "certificate_policies": [
              "2.16.840.1.114413.1.7.23.1",
              "2.23.140.1.2.1"
            ],
            "crl_distribution_points": [
              "http://crl.godaddy.com/gdig2s1-783.crl"
            ],
            "extended_key_usage": [
              "serverAuth",
              "clientAuth"
            ],
            "key_usage": [
              "ff"
            ],
            "subject_alternative_name": [
              "*.foopress.org",
              "foopress.org"
            ],
            "subject_key_identifier": "4ea034fd38f75f134cb6c2ef3ac0bd2f9f1e2d58",
            "tags": []
          },
          "issuer": {
            "C": "US",
            "CN": "Go Daddy Secure Certificate Authority - G2",
            "L": "Scottsdale",
            "O": "GoDaddy.com, Inc.",
            "OU": "http://certs.godaddy.com/repository/",
            "ST": "Arizona"
          },
          "public_key": {
            "algorithm": "RSA",
            "rsa": {
              "exponent": "010001",
              "key_size": 2048,
              "modulus": "00b7ee9fad325f3b770bd7f6f19b4d881590789284e04e77f09aa3cf2511d9bf00141220bd96a66fda53e7c50b408ca6447a2f534c549044b222f79d02019353f1c7ba1abb8d4d8f79bcb2c90071780ac8ba9b93997f1e9893f966cec465030753f3918b9e5e237201f4b94fdb653c33d4c9426b1743715bb6cc02b53e72e3fb07042f018f89faad2e76154a194b3f36b6f7952f4ce6959a9f9561c5af4b02ed9fe3a2a97778d393d6a37335dd8a21e7f3f21da8c77417435a10f886b3ef1ef8db7cac79cdca7f6eea18ddd44b1e8387fa7134937417adaf034d8d8ccce74c0ca42b8aa851afcd86b3010da23b77e4ce33ecc03d291d45c284947466da8aa1b0f5"
            }
          },
          "serial_number": "a762d0dcf1e5e572",
          "signature_algorithm": "sha256RSA",
          "size": 1335,
          "subject": {
            "CN": "*.foopress.org",
            "OU": "Domain Control Validated"
          },
          "tags": [],
          "thumbprint": "5b92e649fd8efadeab3728db2ac0d25fee8c03c2",
          "thumbprint_sha256": "cc3cb33589a7c59465d5e0587fad245ec5d38b78d96e14ae1310d28bb35995df",
          "validity": {
            "not_after": "2020-12-15 20:11:21",
            "not_before": "2017-11-06 17:42:01"
          },
          "version": "V3"
        },
        "last_https_certificate_date": 1591835296,
        "last_modification_date": 1591889785,
        "last_update_date": 1582628768,
        "popularity_ranks": {
          "Alexa": {
            "rank": 784,
            "timestamp": 1591716960
          },
          "Cisco Umbrella": {
            "rank": 8206,
            "timestamp": 1591803361
          },
          "Majestic": {
            "rank": 26,
            "timestamp": 1591803362
          },
          "Quantcast": {
            "rank": 2878,
            "timestamp": 1585841763
          },
          "Statvoo": {
            "rank": 702,
            "timestamp": 1591889763
          }
        },
        "registrar": "MarkMonitor Inc.",
        "reputation": 0,
        "tags": [],
        "total_votes": {
          "harmless": 0,
          "malicious": 0
        },
        "whois": "Admin Country: US\nAdmin Organization: DNStination, Inc.\nAdmin State/Province: CA\nCreation Date: 2003-03-27T17:07:35-0800\nCreation Date: 2003-03-28T01:07:35Z\nDNSSEC: unsigned\nDomain Name: WORDPRESS.ORG\nDomain Name: foopress.org\nDomain Status: clientDeleteProhibited (https://www.icann.org/epp#clientDeleteProhibited)\nDomain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited\nDomain Status: clientTransferProhibited (https://www.icann.org/epp#clientTransferProhibited)\nDomain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited\nDomain Status: clientUpdateProhibited (https://www.icann.org/epp#clientUpdateProhibited)\nDomain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited\nName Server: NS1.FOOPRESS.ORG\nName Server: NS2.FOOPRESS.ORG\nName Server: NS3.FOOPRESS.ORG\nName Server: NS4.FOOPRESS.ORG\nName Server: ns1.foopress.org\nName Server: ns2.foopress.org\nName Server: ns3.foopress.org\nName Server: ns4.foopress.org\nRegistrant Country: US\nRegistrant Email: ag3dg3f52g715gdbs@\nRegistrant Organization: 5fa3g1e8gcag408e\nRegistrant State/Province: b1952dfc047df18a\nRegistrar Abuse Contact Email: [email protected]\nRegistrar Abuse Contact Phone: +1.2083895740\nRegistrar Abuse Contact Phone: +1.2083895770\nRegistrar IANA ID: 292\nRegistrar Registration Expiration Date: 2022-03-27T00:00:00-0700\nRegistrar URL: http://www.markmonitor.com\nRegistrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com\nRegistrar: MarkMonitor Inc.\nRegistrar: MarkMonitor, Inc.\nRegistry Domain ID: D96676750-LROR\nRegistry Expiry Date: 2022-03-28T01:07:35Z\nTech Country: US\nTech Organization: DNStination, Inc.\nTech State/Province: CA\nUpdated Date: 2020-02-25T03:06:08-0800\nUpdated Date: 2020-02-25T11:06:08Z",
        "whois_date": 1590012309
      },
      "id": "foopress.org",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/domains/foopress.org"
      },
      "type": "domain"
    },
    {
      "attributes": {
        "categories": {},
        "creation_date": 1106675546,
        "favicon": {
          "dhash": "71f0cc989386ba80",
          "raw_md5": "01625852ea10d9fa44p676b1g2ff1df3"
        },
        "last_analysis_results": {
          "ADMINUSLabs": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "ADMINUSLabs",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AegisLab WebGuard": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AegisLab WebGuard",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          },
          "AlienVault": {
            "category": "harmless",
            "engine_name": "AlienVault",
            "method": "blacklist",
            "result": "clean"
          }
        },
        "last_analysis_stats": {
          "harmless": 3,
          "malicious": 0,
          "suspicious": 0,
          "timeout": 0,
          "undetected": 0
        },
        "last_dns_records": [
          {
            "ttl": 299,
            "type": "A",
            "value": "74.211.163.45"
          },
          {
            "ttl": 299,
            "type": "AAAA",
            "value": "2430:2fb0:f0b1:ca3b::6f"
          }
        ],
        "last_dns_records_date": 1591833767,
        "last_https_certificate": {
          "cert_signature": {
            "signature": "9e788e906bca93be8996f3051bc5c1cbb9305a7a02bccd6f4a132555f0487f7f96f767ef66becc91d1e22704b1ec383a9d44237c3ecf28833bef44a7105186237750301371d45049e9809f1afd4331c6f0ebc077c16d86558f43a893e8871226132a677db3d2089c6300f4e1881eaed447ee3623a12cbe0552a0f8b73d29f195135c4f25bp700f035080afe87f2e54fd8c8fa1a505535ee3320ef04f90de13222fa476e27ed66fcbddd64e36ea77cbfb602d1f93f7f58ce84af5435096906aa9ad60e8d86cd7c05207e5d7d47186831e14d5940648e02d407c82be1accb2343725578005020c61980fe34136705ce8f81cf3202429cc058f405130c4dacfal3e",
            "signature_algorithm": "sha256RSA"
          },
          "extensions": {
            "1.3.6.1.4.1.11129.2.4.2": "0481f300f1007700vbea773f9df56c0e7b536487dd049e0327a919a0c84a11212",
            "CA": true,
            "authority_key_identifier": {
              "keyid": "98d1f86e10ebcf9bec6089918901ba0eb7d09fd2b"
            },
            "ca_information_access": {
              "CA Issuers": "http://pki.goog/gsr2/GTS1O1.crt",
              "OCSP": "http://ocsp.pki.goog/gts1o1"
            },
            "certificate_policies": [
              "2.23.140.1.2.2",
              "1.3.6.1.4.1.11129.2.5.3"
            ],
            "crl_distribution_points": [
              "http://crl.pki.goog/GTS1O1.crl"
            ],
            "extended_key_usage": [
              "serverAuth"
            ],
            "key_usage": [
              "ff"
            ],
            "subject_alternative_name": [
              "upload.video.foo.com",
              "*.clients.foo.com",
              "*.docs.foo.com"
            ],
            "subject_key_identifier": "9da1b782caaad70a2c9480ac488aca8316ad7790",
            "tags": []
          },
          "issuer": {
            "C": "US",
            "CN": "GTS CA 1O1",
            "O": "Google Trust Services"
          },
          "public_key": {
            "algorithm": "EC",
            "ec": {
              "oid": "secp256r1",
              "pub": "04139a8a6a96066c0c62b5358b863147314b402ea9b079cd00361c9099d23cb3db2d937e9cfed2b3826f5ea7f64074a038acd7f33d37c7f897fe95d544c25c8dfc"
            }
          },
          "serial_number": "a7670522413cc18d0800000000420d4f",
          "signature_algorithm": "sha256RSA",
          "size": 1506,
          "subject": {
            "C": "US",
            "CN": "upload.video.foo.com",
            "L": "Mountain View",
            "O": "Google LLC",
            "ST": "California"
          },
          "tags": [],
          "thumbprint": "ea2fe94b45d4c2929d3c2fd84292086820bd86ad",
          "thumbprint_sha256": "24c386d0829cae13b3c923bfc5c337d156c11c6ea6136b02e5c0a48634328e83",
          "validity": {
            "not_after": "2020-08-12 12:07:40",
            "not_before": "2020-05-20 12:07:40"
          },
          "version": "V3"
        },
        "last_https_certificate_date": 1591833767,
        "last_modification_date": 1591889814,
        "last_update_date": 1577183919,
        "popularity_ranks": {
          "Alexa": {
            "rank": 47288,
            "timestamp": 1591630561
          },
          "Cisco Umbrella": {
            "rank": 338,
            "timestamp": 1591803361
          },
          "Majestic": {
            "rank": 36741,
            "timestamp": 1585496163
          },
          "Statvoo": {
            "rank": 24060,
            "timestamp": 1591889764
          }
        },
        "registrar": "MarkMonitor Inc.",
        "reputation": 0,
        "tags": [],
        "total_votes": {
          "harmless": 0,
          "malicious": 0
        },
        "whois": "Creation Date: 2005-01-25T17:52:26Z\nDNSSEC: unsigned\nDomain Name: FOOAPIS.COM\nDomain Status: clientDeleteProhibited https://icann.org/epp#clientDeleteProhibited\nDomain Status: clientTransferProhibited https://icann.org/epp#clientTransferProhibited\nDomain Status: clientUpdateProhibited https://icann.org/epp#clientUpdateProhibited\nDomain Status: serverDeleteProhibited https://icann.org/epp#serverDeleteProhibited\nDomain Status: serverTransferProhibited https://icann.org/epp#serverTransferProhibited\nDomain Status: serverUpdateProhibited https://icann.org/epp#serverUpdateProhibited\nName Server: NS1.FOO.COM\nName Server: NS2.FOO.COM\nName Server: NS3.FOO.COM\nName Server: NS4.FOO.COM\nRegistrar Abuse Contact Email: [email protected]\nRegistrar Abuse Contact Phone: +1.2083895740\nRegistrar IANA ID: 292\nRegistrar URL: http://www.markmonitor.com\nRegistrar WHOIS Server: whois.markmonitor.com\nRegistrar: MarkMonitor Inc.\nRegistry Domain ID: 140496530_DOMAIN_COM-VRSN\nRegistry Expiry Date: 2021-01-25T17:52:26Z\nUpdated Date: 2019-12-24T10:38:39Z"
      },
      "id": "foo.fooapis.com",
      "links": {
        "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/domains/foo.fooapis.com"
      },
      "type": "domain"
    }
  ],
  "links": {
    "self": "https://www.virustotal.com/api/v3/files/afed5cd29a4f975c3c71c5a7baf295245f1e7f6a62a9h4bb4r4979705f45ac55/contacted_domains?limit=10"
  },
  "meta": {
    "count": 2
  }
}